Програма підвищення кваліфікації

Найменування програми: «Школа класного керівника»Напрямок: Розвиток професійних компетенційВид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у регулярних тренінгових заняттях)Форма підвищення кваліфікації: очна Розробник: творча група тренерів ГО «Сила Майбутнього»Спікери: Сердюк Ольга, вчитель молодшої та середньої школи, дипломований вальдорфський вчитель, педагог-дефектолог, тренерка проєкту «Митці Згоди».Дмітриєва Світлана , психологиня, арт-терапевтка, тренерка проєкту «Митці Згоди».

Мета: Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій освітян задля трансформації шкільного середовища на більш мирне та підтримуюче, більш глибинне ознайомлення з віковими психологічними особливостями дітей та учасників освітнього процесу, історичний екскурс в практики підтримки учасників навчального процесу у різних педагогічних практиках. Розширення проектувальної компетенції, вивчення різних онлайн технологій та творчих методів подачі і представлення інформації. Створення творчої спільноти освітян для підсилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників.

Опис програми

Тренінг 1:

Тема: Що таке соціально-емоційна компетентність та її значення в професійній діяльності вчителя? Техніки та стратегії, як вчителі керують своїми емоціями та стресом. Створення структури першого підтримуючого заняттяОпис: Тренінг присвячений знайомству учасників один з одним та надбаннями проекту. Учасники знайомляться з переліком компетенцій вчителя та теорією Чотирьох Крил, аналізують власну емоційну компетентність, отримують базові знання про особливості розвитку емоцій у дітей в різному віці, аналізують практичну ситуацію у шкільному колективі. Також отримують базові навички зі стрес-менеджменту та емоційного відновлення, планують перше підтримуюче заняття у власних шкільних колективах, використовуючи вправи, з якими ознайомились на зустрічі.

Тренінг 2:

Тема: Чому ми такі різні? Формування і спостереження за навчальною групою. Канали сприйняття у людей та взаємозв’язок між розвитком цих каналів та формуванням відчуттів та почуттів у людини. «Мова любові» для кожної людини. Побудова взаємодії з учнями та дорослими з урахуванням особливостей розвитку каналів сприйняття учасників. Профілактика професійного вигорання. Опис: Учасники ознайомлюються з теорію «12 почуттів» за вальдорфською методикою. Вчаться використовувати взаємозв’язок між використанням рухливих, ритмічних і музичних вправ і розвитком когнітивної сфери дитини. Вчаться основам розвитку емпатії та спостережливості дітей та дорослих, вправам body percussion та барабанної фасилітації. Розробляють необхідні інструменти спостереження за емоційними станами дітей. Розробляють план другого підтримуючого заняття.

Тренінг 3:

Тема: Формування історії групи. Сканування атмосфери у колективі. Особисті потреби. Особисті кордони, конфлікт та стратегія поведінки в ньому. Ненасильницька комунікація за М. Розенбергом.Опис: Учасники вчаться оцінювати психоемоційну атмосферу за допомогою інструменту «Навігатор» Поглиблюють теоретичні знання понять особистого простору та кордонів, особистих потреб. Набувають навичок по основам комунікації ненасильницького спілкування. Вивчають поняття конфлікту та стратегією поведінки у ньому. Відпрацьовують тренінгові вправи на різні стилі поведінки в різних конфліктних ситуаціях. Отримують ресурсні техніки самовідновлення. Розробляють план третього підтримуючого заняття.

Тренінг 4:

Тема: Психологічна підтримка дітей та дорослих методами творчої трансформації. Формування навичок проектного навчання і сумісних переживань групи, обмін досвідом. Методики підтримки себе і оточуючих.Опис: Учасники поглиблюють знання з психології поведінки людей, навчаються методиці підтримки себе та оточуючих «Basic Ph». Вчаться проводити проектно-груповий метод ведення занять і навчального процесу, поєднанню історії країни із власними історіями учасників. Вивчають онлайн ресурс «Canva» для створення творчих відеороликів, презентацій, онлайн коміксів під час дистанційних занять з дітьми. Створюють власні приклади обов’язкових п’ятихвилинок психологічної підтримки дітей під час стресових ситуацій. Знайомляться із вправами арт терапії та методами роботи із метафоричними картами для різних ситуацій. Розробляють план четвертого підтримуючого заняття.

Тренінг 5. 

Тема: Ролі тренера на тренінгу. Групова динаміка колективу під час тренінгу. схемою проведення тренінгу, трансформація конфліктів у колективі. Поглиблення навичок психологічної підтримки дітей та дорослих методами творчої трансформації. Продовження формування навичок проектного навчання і сумісних переживань групи.Опис: Учасники знайомляться із творчим методом скрайб-презентації у подачі інформації в онлайн форматі та при складанні конспекту лекції та практикують його під час зустрічі. Вивчають загальну схему проведення тренінгу, ролі тренера на тренінгу та групову динаміку колективу під час тренінгу. Вивчають практику проведення регулярних тематичних зустрічей із дітьми та дорослими восени та на початку зими за вальдорфською педагогікою. Отримують ресурсні вправи на самоспостереження і відновлення власного ресурсу. Розробляють план п’ятого підтримуючого заняття.

Тренінг 6:

Тема: Самодопомога в стресових життєвих ситуаціях, соціальна усвідомленість, як інструмент створення позитивних змін в суспільстві. Тілесні практики та медитація, як практики самовідновлення. Творчі онлайн опитування. Створення мирного шкільного середовища у своєму закладі. Закінчення проекту. Рефлексія і відстежування трансформації учасників під час проекту. Зворотній зв'язок. . Я і спільнота Митців Згоди. Життя проекту учасників після закінчення навчання. Опис. Учасники знайомляться із творчим методом онлайн опитувань за допомогою онлайн платформи Mentimentor. Практикують практики самовідновлення за допомогою тілесних практик та методів арт терапії. Знайомляться з методом динамічної медитації. Вивчають практики інтеграції та асиміляції досвіду. Досліджують надбання проекту, через особисту рефлексію. Розбудовують майбутні плани та колаборацію. Я і спільнота Митців Згоди. Життя проекту учасників після закінчення навчання. 

Обсяг (тривалість навчання): 50 годин/ 1,7 кредит Європейської кредитної транферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Програмні результати:1) підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики;2) розуміння основних творчих методів для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів; психологічних особливостей розвитку дітей, основи емоційної компетентності3) здатність організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою творчих методів; здатність діяти ненасильницьким шляхом; проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; вміння фасилітатора групи;4) активізація бажання до професійного і особистого зростання, готовності до змін; гнучкості у поведінці з іншими людьми, людяності і розвитку емпатійності;5) усвідомленість цінності життя, особистості, миру; творчості і єдності спільноти; рефлексія власної професійної практики; 6) узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час курсу

Цільова аудиторія

Педагоги, класні керівники початкових і старших класів, практичні психологи, соціальні педагоги, корекційні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності.

Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються:       Загальні:

● Культурна та лідерська компетентності, які вдосконалить здатність педагога створювати в класі команду однодумців.● Громадянська і соціальна компетентності, які вдосконалюють здатність педагога виховувати спільноту класу, в якій проявляються особистісні якості, соціальні почуття, любов до Батьківщини; готовність до посильної участі в соціальних подіях.● Підприємницька компетентність, яка мотивує педагога привносити творчість у свою роботу та шукати нові ідеї реалізації власних проектів.

Фахові:  

● Вдосконалення інформаційно-цифрової компетентності – учитель використовує цифрові технології в освітньому процесі.● Педагогічне партнерство – учитель здатний до рівноправної та особистісно зорієнтованої взаємодії з учнями у виховному і в освітньому процесі.● Психологічна і емоційно-етична компетентність – вчитель знає і розуміє психологічні особливості дітей і дорослих, розуміє різні емоційні стани, вміє контролювати і направляти їх, здатен адекватно вибудувати лінію поведінки у конфлікті, бути модератором і фасилітатором мирних процесів, здатен допомогти у стресовій ситуації.● Здоров`язбережувальна компетентність - вчитель має комплекс систематичних знань і уявлень про позитивні і негативні зміни в стані власного здоров`я і здоров`я оточуючих; вміє складати програму збереження свого здоров`я і дієву програму збереження здоров`я учнів в умовах навчально-виховного процесу.● Організаційна компетенція – вчитель може створювати нові, унікальні організаційні системи і методи керування класом, що сприяють зміні загальної атмосфери шкільного колективу на більш безконфліктний, позитивний, творчій, що призводить до підвищення результативності і якості освітнього процесу в цілому.● Рефлексивна компетентність – на основі отриманих практик, вчитель здатен творчо осмислювати і долати проблемні ситуації, виходити з внутрішніх конфліктних станів, вміє набувати нових сенсів і цінностей, вступати в нові нестандартні комунікативні системи, планувати власну діяльність і управляти нею.

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники отримують документ, перевірити який можна за посиланням на нашому сайті свідоцтво учасника курса підвищення кваліфікації, що відповідає вимогам чинного законодавства

* Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).