«Митці згоди. Арт Техніки»

Найменування програми: «Митці згоди. Арт Техніки» *.
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у регулярних тренінгових заняттях).
Розробник: творча група тренерів ГО «Сила Майбутнього».
Спікер: Оксана Дон, практичний психолог, артпрактик, член Української спілки психотерапевтів, тренерка проєкту «Митці Згоди».
Мета: підвищення практичного рівня учасників щодо використання методів трансформації конфліктів за допомогою арттехнік, ініціювання створення і розвитку власних проектів щодо профілактики та зниження конфліктних взаємодій в освітньому середовищі.Напрямок: Розвиток професійних компетенцій.
Зміст:1. Знайомство з основними засадами миробудування. Світові тенденції у вирішенні конфліктів. Оволодіння основними поняттями про арттехніки та їх застосування в роботі з конфліктами.2. Конфлікт у сучасному українському суспільстві. Застосування арттехнік з метою профілактики конфліктів.3. Стилі поведінки в конфліктах. Ігрова терапія.4. Підтримуюча зустріч. Об'єднання спільноти «Митці згоди».5. Розробка індивідуальних проектів учасниками.6. Соціальний інтелект - як запорука ефективної комунікації та розуміння. Мандалотерапія – як творчий метод пізнання себе та своїх потреб.7. Діалог. Основні ознаки. Лялькотерапія – як провідник до комунікації.8. Ненасильницьке спілкування. Ландшафтна та пісочна терапія.9. Базові навички медіації. Мульттерапія та кінотерапія у вирішенні та трансформації конфліктів10. Я створюю та будую мир навколо.11. Підведення підсумків. Презентація кейсів.
Обсяг (тривалість навчання): 160 годин/ 5,3 кредиту Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).
Форма реалізації: очна. 
Цільова аудиторія: Педагоги, практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності. Формат навчання: тренінг, семінар, практичне завдання, робота в парах/групі.
Програмні результати:● Підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики.● Розуміння основних арттехнік, які можуть використовуватися для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів; психологічних особливостей розвитку дітей, основи емоційної компетентності.● Здатність організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою арттехнік; здатність діяти ненасильницьким шляхом; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання; вміння фасилітатора групи.● Активізація бажання до професійного і особистого зростання, готовності до змін; гнучкості у поведінці з іншими людьми, людяності і розвитку емпатійності.● Усвідомленість цінності життя, особистості, миру; творчості і єдності спільноти; рефлексія власної професійної практики.● Узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час курсу.
Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються: ● Соціально-громадянська компетентність● Особистісна компетентність● Навчальна компетентність● Професійно-педагогічна компетентність● Загальнокультурна компетентність● Мовно-комунікативна компетентність● Психологічно-фасилітативна компетентність● Підприємницька компетентність● Інформаційно-цифрова компетентність
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації.   Сертифікат про підвищення кваліфікації на 160 годин/ 5,3 кредиту ЕКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

* Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).