ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
«Школа класного керівника».

1. Найменування програми: «Школа класного керівника» *.
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у регулярних тренінгових заняттях).
3. Розробник: творча група тренерів ГО «Сила Майбутнього».
4. Спікери:
● Сердюк Ольга- вчитель молодшої та середньої школи, дипломований вальдорфський вчитель, педагог-дефектолог, тренерка проєкту «Митці Згоди».● Дмітрієва Світлана- психологиня, арт-терапевтка, тренерка проєкту «Митці Згоди».
5. Мета: Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій освітян задля трансформації шкільного середовища на більш мирне та підтримуюче, більш глибинне ознайомлення з віковими психологічними особливостями дітей та учасників освітнього процесу, історичний екскурс в практики підтримки учасників навчального процесу у різних педагогічних практиках. Розширення проектувальної компетенції, вивчення різних онлайн технологій та творчих методів подачі і представлення інформації. Створення творчої спільноти освітян для підсилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників.
6. Напрямок: Розвиток професійних компетенцій.
7. Опис програми:● Що таке соціально-емоційна компетентність та її значення в професійній діяльності вчителя? Техніки та стратегії, як вчителі керують своїми емоціями та стресом. Створення структури першого підтримуючого заняття.● Чому ми такі різні? Формування і спостереження за навчальною групою. Канали сприйняття у людей та взаємозв’язок між розвитком цих каналів та формуванням відчуттів та почуттів у людини. «Мова любові» для кожної людини. Побудова взаємодії з учнями та дорослими з урахуванням особливостей розвитку каналів сприйняття учасників. Профілактика професійного вигорання.● Формування історії групи. Сканування атмосфери у колективі. Особисті потреби. Особисті кордони, конфлікт та стратегія поведінки в ньому. Ненасильницька комунікація за М. Розенбергом.● Психологічна підтримка дітей та дорослих методами творчої трансформації. Формування навичок проектного навчання і сумісних переживань групи, обмін досвідом. Методики підтримки себе і оточуючих.● Ролі тренера на тренінгу. Групова динаміка колективу під час тренінгу. схемою проведення тренінгу, трансформація конфліктів у колективі. Поглиблення навичок психологічної підтримки дітей та дорослих методами творчої трансформації. Продовження формування навичок проектного навчання і сумісних переживань групи.● Самодопомога в стресових життєвих ситуаціях, соціальна усвідомленість, як інструмент створення позитивних змін в суспільстві. Тілесні практики та медитація, як практики самовідновлення. Творчі онлайн опитування. Створення мирного шкільного середовища у своєму закладі. Закінчення проекту. Рефлексія і відстежування трансформації учасників під час проекту. Зворотній зв'язок. . Я і спільнота Митців Згоди. Життя проекту учасників після закінчення навчання.8. Обсяг (тривалість навчання): 50 годин/ 1,7 кредит Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).
9. Форма реалізіції: очна. 
10. Цільова аудиторія: Педагоги, класні керівники початкових і старших класів, практичні психологи, соціальні педагоги, корекційні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності.
11. Формат навчання: тренінг, лекція, практичне завдання, робота в парах/групі.
12. Програмні результати:● Підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики.● Розуміння основних творчих методів для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів; психологічних особливостей розвитку дітей, основи емоційної компетентності.● Здатність організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою творчих методів; здатність діяти ненасильницьким шляхом; проектувати власну програму професійно-особистісного зростання; вміння фасилітатора групи.● Активізація бажання до професійного і особистого зростання, готовності до змін; гнучкості у поведінці з іншими людьми, людяності і розвитку емпатійності.● Усвідомленість цінності життя, особистості, миру; творчості і єдності спільноти; рефлексія власної професійної практики.● Узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час курсу.
13. Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються:Загальні:● Культурна та лідерська компетентності, які вдосконалюють здатність педагога створювати в класі команду однодумців● Громадянська і соціальна компетентності, які вдосконалюють здатність педагога виховувати спільноту класу, в якій проявляються особистісні якості, соціальні почуття, любов до Батьківщини; готовність до посильної участі в соціальних подіях.● Підприємницька компетентність, яка мотивує педагога привносити творчість у свою роботу та шукати нові ідеї реалізації власних проектів.
Фахові:● Вдосконалення інформаційно-цифрової компетентності – учитель використовує цифрові технології в освітньому процесі.● Психологічна і емоційно-етична компетентність – вчитель знає і розуміє психологічні особливості дітей і дорослих, розуміє різні емоційні стани, вміє контролювати і направляти їх, здатен адекватно вибудувати лінію поведінки у конфлікті, бути модератором і фасилітатором мирних процесів, здатен допомогти у стресовій ситуації● Педагогічне партнерство – учитель здатний до рівноправної та особистісно зорієнтованої взаємодії з учнями у виховному і в освітньому процесі.● Здоров`язбережувальна компетентність - вчитель має комплекс систематичних знань і уявлень про позитивні і негативні зміни в стані власного здоров`я і здоров`я оточуючих; вміє складати програму збереження свого здоров`я і дієву програму збереження здоров`я учнів в умовах навчально-виховного процесу.● Організаційна компетенція – вчитель може створювати нові, унікальні організаційні системи і методи керування класом, що сприяють зміні загальної атмосфери шкільного колективу на більш безконфліктний, позитивний, творчій, що призводить до підвищення результативності і якості освітнього процесу в цілому.● Рефлексивна компетентність – на основі отриманих практик, вчитель здатен творчо осмислювати і долати проблемні ситуації, виходити з внутрішніх конфліктних станів, вміє набувати нових сенсів і цінностей, вступати в нові нестандартні комунікативні системи, планувати власну діяльність і управляти нею.
14. Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації.   Сертифікат про підвищення кваліфікації на 280 годин/ 9 кредиту ЕКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.

* Програму укладено згідно з п.2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п.10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. №1310).