«Митці згоди. Арт Техніки»

Найменування програми: «Митці згоди. Арт Техніки».
Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у регулярних тренінгових заняттях).
Розробник: творча група тренерів ГО «Сила Майбутнього».
Спікер: Оксана Дон, практичний психолог, артпрактик, член Української спілки психотерапевтів, тренерка проєкту «Митці Згоди».
Мета: навчити учасників методам управління конфліктами за допомогою арт-технік та ініціювати створення і розвиток власних проєктів щодо профілактики та зниження конфліктних взаємодій в референтних групах.
Напрямок: Розвиток професійних компетенцій.
Зміст:1. Оволодіння основними поняттями про арттехніки та їх застосування в роботі з конфліктами.Арттехніки – як один з напрямків зниження рівня конфліктів з оточуючими.Ізотерапія. Основні поняття з кольоротерапії.2. Застосування арттехнік з метою профілактики конфліктів.Основні поняття про конфлікти. Динаміка конфлікту. Принципи управління конфліктом. Ненасильницьке спілкування. Медіація в освітньому середовищі. Арттехніки для управління і профілактики конфлікту.3. Ігрова терапія та маскотерапія.Ігрова терапія – як корекція емоційно-вольової та комунікативної сфер. Основні техніки ігротерапії. Маскотерапія – як соціологічний та психологічний підхід у вирішенні конфліктів.4. Ландшафтна терапія та пісочна терапія.Ландшафтна терапія – як допомога в мобілізації внутрішніх ресурсів. Пісок – як природний засіб в вирішенні конфліктних ситуацій. Пісочна терапія – як діагностика, корекція та психопрофілактика.5. Розробка індивідуальних проєктів учасниками.Стратегічна сесія. Вироблення цілей і бачення. Розробка плану проєкту. Презентація готових планів проєктів. Обговорення. Зворотній зв'язок.6. Мандалотерапія та музична терапія.Основні поняття про мандалотерапію. Основні поняття про музичну терапію та її вплив на емоційний розвиток людини .7. Лялькотерапія та тканева терапія.Лялька – як провідник до комунікації та налагодження стосунків в соціумі. Види ляльок. Тканева терапія – безпечний діалог.8. Казкотерапія та бібліотерапія. Казка – послання предків. Види казок. Групова казка – як налагодження комунікації в колективі. Бібліотерапія – корекція психоемоційних станів.9. Глинотерапія та тістопластика. Метафоричні асоціативні карти.Глинотерапія – як інструмент, в подоланні конфліктів. Глина – матеріал самовираження. МАК – як метод позитивного спілкування між однолітками та дорослими. МАК – як інструмент, який веде до позитивного діалогу, без насилля.10. Мульттерапія та кінотерапія.Мульттерапія - виховання навичок взаємодії та поваги до учасників процесу. Види мульттерапії та кінотерапії. Мульттерапія та кінотерапія – як корекція психоемоційних станів».
Обсяг (тривалість навчання): 160 годин/ 5,3 кредиту Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ЄКТС).
Форма реалізації: очна. 
Цільова аудиторія: Педагоги, практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти різних типів і форм власності. Формат навчання: тренінг, семінар, практичне завдання, робота в парах/групі.
Програмні результати:● Підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики.● Розуміння основних арттехнік, які можуть використовуватися для трансформації конфліктів; типології конфліктів; стилів поведінки в конфліктних ситуаціях; інструментів трансформації конфліктів; психологічних особливостей розвитку дітей, основи емоційної компетентності.● Здатність організовувати освітню діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо); трансформувати конфлікти за допомогою арттехнік; здатність діяти ненасильницьким шляхом; проєктувати власну програму професійно-особистісного зростання; вміння фасилітатора групи.● Активізація бажання до професійного і особистого зростання, готовності до змін; гнучкості у поведінці з іншими людьми, людяності і розвитку емпатійності.● Усвідомленість цінності життя, особистості, миру; творчості і єдності спільноти; рефлексія власної професійної практики.● Узагальнення та систематизація набутих теоретичних та практичних знань під час курсу.
Перелік компетентностей, що вдосконалюються/набуваються: ● Соціально-громадянська компетентність● Особистісна компетентність● Навчальна компетентність● Професійно-педагогічна компетентність● Загальнокультурна компетентність● Мовно-комунікативна компетентність● Психологічно-фасилітативна компетентність● Підприємницька компетентність● Інформаційно-цифрова компетентність
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації.   Сертифікат про підвищення кваліфікації на 160 годин/ 5,3 кредиту ЄКТС, який внесений до реєстру і можна перевірити його автентичність за посиланням.