Онлайн-марафон “Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій вчителя в подоланні кризових станів та відновлення ресурсу”

Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій освітян задля трансформації шкільного середовища на більш мирне та підтримуюче. Підсилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників

ОПИС ПРОГРАМИ

Найменування: “Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій вчителя в подоланні кризових станів та відновлення ресурсу”
Напрям: емоційно-етична компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Вид підвищення кваліфікації: тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання
Розробник: творчий колектив проєкту «Митці згоди»
Спікер: Роман Кандибур, засновник проєкту, психолог
Мета: Учасники онлайн-марафону отримають теоретичні знання з питань створення мирного шкільного середовища та отримають підтримку для відновлення власного ресурсного стану. В результаті проходження завдань в рамках марафону учасники розвинуть свої соціально-емоційно-партнерські компетенції.Освітяни отримають знання і навички для організаціїї і проведення підтримуючих груп для освітян
Зміст: Структура марафону (онлайн-курсу):● 4 тижні тижні по 2 відеоуроки тривалістю 20 хв (8 навчальних відео)● 4 онлайн зустрічі в zoom з тренером (Роман Кандибур) Спілкування в закритому чаті марафону;● 1 тиждень – тема : «Аналізуємо власний колектив, самопідтримка», ● 2 тиждень – тема : «Підготовка до зустрічі, набір практик - як зібрати групу, як провести 1 заняття, пошук власних ресурсів»,● 3 тиждень – тема «Підготовка зустрічі, підбір інструментів, проведення групи підтримки»;● 4 тиждень – тема «Інтеграція досвіду».

Тренінг 1:
Тема: Що таке соціально-емоційна компетентність та її значення в професійній діяльності вчителя? Техніки та стратегії, як вчителі керують своїми емоціями та стресом.
Опис: Тренінг присвячений знайомству учасників один з одним та надбаннями проекту. Учасники знайомляться з переліком компетенцій вчителя та теорією Чотирьох Крил та аналізують ситуацію у власних коллективах за допомогою інструмента Навігатор. Також отримують базові навички зі стрес-менеджменту та емоційного відновлення. 
Тренінг 2:
Тема: Розвиток комунікативних навичок та взаємодії з колегами та адміністрацією. Використання медіа-технологій для підтримки соціально-емоційного добробуту освітян.
Опис: На тренінгу досліджуються та розвиваються СЕП компетенції, які необхідні учасникам для створення підтримуючих груп для вчителів у власних колективах. Учасники дізнаються про стадії розвитку групи та основні потреби та ситуації, які виникають на початку діяльності групи. Також учасники обмінялись досвідом та власними практиками для знайомства та об'єднання колективів. Учасники діляться на пари для взаємо підтримки між тренінгами.
Тренінг 3:
Тема: Розуміння впливу кризових ситуацій на соціально-емоційний стан вчителя та способи подолання негативних емоцій.
Створення персонального плану підтримки та розвитку соціально-емоційної компетентності.
Опис: Учасники вибудовують внутрішню сталість, пов'язану з діяльністю Митців Згоди, формуючи її у нову роль. Як, спираючись на цю роль, допомагати собі та оточуючим в кризових станах. Теорія чотирьох крил для оцінки власних станів. Аспект “Співтворчість” з теорії Чотирьох Крил як ресурс для ефективного реагування на кризові події. Практики само підтримки та розвиток психологічної гнучкості учасників. 
Тренінг 4:
Тема: Практичні підтримуючі заняття щодо підтримки учнів (педагогів) у складних життєвих ситуаціях та відновлення ресурсів.
Створення мирного шкільного середовища у своєму закладі.
Закінчення марафону. Підведення підсумків. Зворотній зв'язок.
Опис: Надання практичних інструментів для підтримуючих занять для учнів (педагогів) у складних життєвих ситуаціях та відновлення ресурсів.
Практики інтеграції та асиміляції досвіду. Дослідження надбання проекту, через особисту рефлексію.Розбудова майбутніх планів та колаборацій. Я і спільнота Митців Згоди. Життя проекту учасників після закінчення навчання. 

Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

Програмні результати: Розвинуті соціально-емоційно-партнерських компетентності учасників навчання задля трансформації освітнього середовища на більш мирне та підтримуюче. Розвинута резильєнтність за рахунок володіння техніками посилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників.

Цільова аудиторія: Вчитель, Директор, Заступник директора, Методист, Педагог-організатор, Практичний психолог, Психолог, Соціальний педагог

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
● Громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
● Емоційно-етична компетентність
● Здоров'язбережувальна компетентність
● Інноваційна компетентність
● Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
● Культурна компетентність
● Лідерська компетентність
● Навчання впродовж життя
● Організаційна компетентність
● Педагогічне партнерство, здатність боротися з іншими людьми
● Проєктувальна компетентність
● Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
● Рефлексивна компетентність
● Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
● Соціально-емоційна компетентність
● Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв'язувати проблеми
Загальні:
● ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
● ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідного ставлення до обов'язків, мотивація людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
● ЗК.05. Здатність до генерації нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Фахові:
● А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
● А2.4. Здатність вибирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
● А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
● А2.7. Здатність формувати ціннісні ставки в учнів
● Б1. Психологічна компетентність
● Б2. Емоційно-етична компетентність
● В2. Здоров'язбережувальна компетентність
● В3. Проєктивальна компетентність
● Г1. Прогностична компетентність
● Г2. Організаційна компетентність
● Д1. Інноваційна компетентність
● Д2. Здатність до навчання впродовж життя
● Д3. Рефлексивна компетентність
Перелік професійних компетенцій:
●Педагогічне партнерство

Після завершення виконання програми підвищення кваліфікації учасники отримують документ, перевірити який можна за посиланням: https://power-of-the-future.com/mitci-zgodi/reiestr-sertifikativ

Програму укладено згідноз п. 2 ст. 59 ЗУ "Про освіту" та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання у закладах освіти відповідно до вимог Концепції " нова українська школа" (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310)

Очікувані результати навчання

Розвинуті соціально-емоційно-партнерських компетентності учасників навчання задля трансформації освітнього середовища на більш мирне та підтримуюче. Розвинута резильєнтність за рахунок володіння техніками посилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників.

Автор програми

Роман Кандибур, тренер навчального проєкту "Митці згоди"

Illustration